معرفی

مشخصات فردی

حسنا قهرمانی

نام - نام خانوادگی : حسنا   قهرمانی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

حسنا قهرمانی
حسنا قهرمانی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^